NEDERLAND - Op basis van een eigen onderzoek onder ongeveer 350 leden concludeert de Algemene Christelijke Politiebond dat het aantal trainingsuren bij de politie nog altijd ontoereikend is. De ACP wil dat de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid nader onderzoek doet en optreedt. Volgens het korps ligt er een met de politievakorganisaties gedeeld actieplan om de verhoging van de trainingsomvang te realiseren. Het streven is om dit eind 2017 af te ronden.

Het korps wijst erop dat agenten de toetsen tijdens de Integrale Beroepsvaardigheidstraining (IBT) moeten behalen. Anders mogen zij geen operationele taken uitvoeren, die het dragen en eventueel gebruiken van dienstwapens vereisen. Alleen wie gecertificeerd is, heeft die bevoegdheid. Het aantal trainingsuren is daarom geen doel op zichzelf, maar een middel om de vakbekwaamheid op peil te houden. Niet de hoeveelheid uren, maar het behalen van de toetsen bepaalt dus de vakbekwaamheid van agenten.

Verhoging aantal trainingsuren

De politie startte in 2016 met het verhogen van het jaarlijkse aantal trainingsuren van 32 naar 42 uur – waarmee ons land internationaal gezien hoog scoort. De introductie van het nieuwe dienstwapen, de toegenomen terrorismedreiging en wensen van politiemedewerkers speelden een rol bij deze uitbreiding. Daarnaast krijgt de IBT in toenemende mate een praktijkgericht karakter. Bij het aanpassen en verbeteren van de politietrainingen zijn tevens recente aanbevelingen van de Inspectie Veiligheid en Justitie meegenomen.

Actieplan

Het korps heeft een actieplan opgesteld om op termijn het aantal trainingsuren te realiseren overeenkomstig de afspraken in de Cao Politie 2015-2017. De politie zet alles op alles om deze ingrijpende en arbeidsintensieve aanpassingen voor het einde van dit jaar rond te krijgen. Het gaat echter naar alle waarschijnlijkheid meer tijd kosten om dit in volle omvang en naar tevredenheid van alle betrokkenen te bereiken. Het actieplan is in het Georganiseerd Overleg Politie gedeeld met de politievakorganisaties. Overigens dragen individuele agenten ook zelf verantwoordelijkheid voor het volgen van hun trainingen.

Werving docenten

In het kader van dit actieplan werft de politie nieuwe IBT-docenten. De eerste groep startte in 2016 de opleiding aan de Politieacademie, die een jaar in beslag neemt. De werving gaat intussen onverminderd door en het korps overlegt met de Politieacademie over het eventueel verkorten van de opleidingsduur. Ook wordt de mogelijkheid onderzocht om de opleidingscapaciteit te verhogen via tijdelijke tewerkstellingen. Het efficiënter inrichten van de IBT-bedrijfsvoering heeft eveneens de volle aandacht.