VOLENDAM - Vanaf 31 augustus tot en met 3 september barst het kermisgedruis in Edam vier dagen lang weer in volle hevigheid los. Volendam is vanaf 8 september tot en met 11 september aan de beurt. Traditioneel een gezellig en druk feest waar velen reikhalzend naar uitkijken, ook van buiten onze gemeentegrenzen.

Om de kermis gezellig en vooral ook veilig voor alle feestvierders te laten verlopen, willen de burgemeester, het openbaar ministerie en de politie erop wijzen dat er streng wordt opgetreden tegen de handel in, het bezit en gebruik van verdovende middelen. Ook dit jaar wordt, in navolging van voorgaande jaren, stevig ingezet op bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving. Net als vorig jaar doen politie en openbaar ministerie geconstateerde strafbare feiten zo snel mogelijk af.

Verdovende middelen

Ten aanzien van harddrugs geldt een zero tolerance- en lik-op-stukbeleid. De politie maakt proces-verbaal op tegen iedereen die betrapt wordt op gebruik of bezit van harddrugs, ook als het om een geringe hoeveelheid gaat. Daarna volgt een doorverwijzing naar de Brijder Verslavingszorg of kan een boete volgen. Bij grovere overtredingen kan de burgemeester besluiten tot het toepassen van bestuursdwang. In het uiterste geval houdt dit in dat de burgemeester een huis of horecagelegenheid kan laten sluiten. Deze maatregelen staan beschreven in het Handhavingsprotocol Opiumwet en art. 2:74 Algemeen plaatselijke verordening. In geval van misdrijven, zoals het in het bezit hebben van meer dan 1 gebruikershoeveelheid of drugshandel, draagt de politie de zaak over aan het Openbaar Ministerie.

ZSM

Het Openbaar Ministerie doet de zaken af via de zogeheten ZSM-methode. Uitgangspunt daarbij is dat het OM eenvoudige strafzaken zo snel mogelijk en samen met ketenpartners afdoet. Bij relatief lichte misdrijven volgt in veel gevallen direct een boete. In ernstiger gevallen of als er sprake is van recidive krijgt men een dagvaarding om bij de rechter te verschijnen. Ook zaken tegen minderjarigen worden via ZSM afgehandeld.

Geen alcohol aan jongeren onder de 18 jaar

De gemeente houdt controleacties aangaande het schenken van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar. Een ondernemer moet bij twijfel altijd de leeftijd van de koper vaststellen aan de hand van een identiteitsbewijs. Op overtreding van de leeftijdsgrenzen voor alcohol staat een forse boete

Uit onderzoek is gebleken dat het drinken van alcohol op een te jonge leeftijd kan leiden tot hersenbeschadiging. Bovendien is het in strijd met de wet. Het is dus niet alleen een zaak van het handhaven van de wet, maar ook van het gezond verstand dat minderjarigen geen alcohol nuttigen.

Gedrag

Ook dit jaar let de politie extra op overlast voortkomend uit dronkenschap en treedt steeds handhavend op. Daarbij gaat het onder meer om wildplassen, overgeven en het lastig vallen van andere mensen. Kortom: gedrag dat niet door de beugel kan en als overlast wordt ervaren.

Veiligheid

Het beleid is erop gericht dat de kermis gezellig en zeker ook veilig verloopt. Zo is niet alleen de politie op grote schaal actief tijdens de kermisperiode, ook de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) van de gemeente zien toe op correcte naleving van de terrassen- en evenementenvergunningen. Er vindt controle plaats op naleving van de geluidsnormen en een goede naleving van de Taxiwet. In het voortraject en ook tijdens de kermis controleert de brandweer op brandveiligheid van het kermisterrein en de horecagelegenheden. Tijdens de kermissen zijn op diverse locaties spandoeken aangebracht, die vluchtroutes aangeven in het onverhoopte geval van een (grote) calamiteit. In dit kader zijn tussen gemeente en horeca afspraken gemaakt over het gebruikmaken van omroepinstallaties en lichtvoorzieningen.

Versterking coördinatie en samenwerking tijdens de kermis Volendam

Naar aanleiding van een externe rapportage over de publieksveiligheid van de kermis heeft de gemeente de organisatie en coördinatie van het evenement versterkt. Dit gebeurt vanuit een operationeel centrum, in nauwe samenwerking met de hulpdiensten. Politie en gemeente hebben de samenwerking en verbindingen met de horeca en de horecaportiers versterkt, zodat er ‘korte lijnen’ zijn voor het geval er iets aan de hand is. Per cluster van horecabedrijven is er een contactpersoon die verbinding onderhoudt met de politie en de gemeentelijke coördinator.

Dit jaar wordt voor het eerst cameratoezicht toegepast in Volendam om een beter zicht te verkrijgen op de mensenmassa in de omgeving van de Dijk en het Dril. Hiertoe is besloten om de veiligheid te vergroten.

Bij de kermissen van Edam en Volendam wordt ook dit jaar weer dankbaar gebruik gemaakt van de waardevolle inzet van de vrijwilligers van de EHBO. Naast de gemeentelijke Boa’s worden verkeersregelaars en brandwachten ingezet om alles in goede banen te leiden. Voor een volledig overzicht van de kermisverkeersmaatregelen en het kermis horecabeleid kunt u klikken op de links.

Er komt dus heel wat kijken bij een goed verloop van de kermissen in onze gemeente op het gebied van veiligheid en handhaving. De betrokken instanties vertrouwen op de medewerking van alle burgers en gaan ervan uit dat iedereen zijn of haar eigen verantwoordelijkheid neemt. Zo houden we de kermis samen veilig en gezellig.