EDAM/VOLENDAM - Verbinden verbreden en verbeteren, dat is het motto van de gemeente Edam-Volendam als het gaat om sporten in de gemeente. Zo is de inclusieve samenleving de centrale ambitie die ook in de missie binnen de sportnota als centraal uitgangspunt geldt.

Onderliggende doel is om een samenleving te creëren waar de inwoners zich gezond en gelukkig voelen en waarbij sport en bewegen een onderdeel is van de (dagelijkse) activiteiten om dat te bereiken. De gemeente gaat een faciliterende rol spelen om alle inwoners de gelegenheid te geven om te sporten en te bewegen. Inwoners die zelf (nog) niet in staat zijn om te gaan sporten of te bewegen gaat de gemeente ondersteunen. De afgelopen maanden is er met het Sportplatform intensief samengewerkt om de nota, met daarin de doelstellingen voor de komende jaren, vorm te geven.

Met de nota gaat de gemeente zorgen voor een omgeving die uitnodigt tot bewegen. Soms voldoen bestaande faciliteiten niet meer en moet er gezocht worden naar andere vormen om de jeugd en senioren uit te dagen. Een mooi voorbeeld daarvan is het nog aan te leggen park in de Broeckgouw waar jong en oud straks kunnen wandelen, wielrennen en skeeleren. In overleg met de omwonenden wordt nog gekeken naar een sportieve invulling van het middenterrein.
Daarnaast gaat de gemeente een aantal bestaande accommodaties opknappen en moderniseren. Zo zijn onlangs in Sportzaal De Kreil in Volendam aanpassingen gedaan om het aanbod nog aantrekkelijker en uitdagender te maken. Tevens wordt komend jaar de nieuwe Seinpaal gebouwd en gaat de gemeente verder met de voorbereidingen voor een nieuwe turnaccommodatie.

Sportaanbieders

Een van de opvallendste speerpunten in de nota is dat de gemeente wil stimuleren dat sportaanbieders zich bewust zijn van hun maatschappelijke rol. Zij hebben ook een verantwoordelijkheid om inwoners, die zelf (nog) niet in staat zijn om te gaan sporten of bewegen, te vinden en te motiveren om aan de slag te gaan. Zo nodig met een aangepast aanbod.

Eigen verantwoordelijkheid inwoners

Naast de sportaanbieders en de gemeente hebben de inwoners van de Edam-Volendam ook zelf een rol in het bewerkstelligen van de in de nota gestelde ambities en doelen. Binnen een participatiesamenleving neemt iedereen die dat kan verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen leven en omgeving, zonder bemoeienis van de gemeente. De gemeente gaat dan ook een meer ondersteunende en faciliterende rol op zich nemen in plaats van een sturende rol.

Gemeenteraad

De nieuwe Sportnota van de gemeente wordt op donderdag 14 december in de gemeenteraad besproken. U kunt hier de concept Sportnota inzien/downloaden.