EDAM-VOLENDAM - De gemeente Edam-Volendam is voornemens op 1 februari 2018 een intentieovereenkomst te ondertekenen met het voornemen om alle nieuwbouwprojecten gasloos uit te voeren.

In samenwerking met de Metropoolregio Amsterdam (MRA) wordt gewerkt aan een intentieovereenkomst voor ‘aardgasvrij bouwen’. Deze overeenkomst, met als ingangsdatum 1 februari 2018, heeft tot doel de ambitie vast te leggen dat:

  • Vanaf 1 februari 2018 alle nieuwbouwprojecten die ter bestuurlijke besluitvorming worden aangeboden aardgasvrij dienen te zijn;
  • Waar mogelijk worden alle reeds vastgestelde plannen alsnog beoordeeld op haalbaarheid van aardgasloze en duurzame invoegingen in het programma en dit bij haalbaarheid door te voeren;
  • In de overdrachtsdossiers (verkiezingen) nadrukkelijk wordt opgenomen hiertoe indien nodig aanvullende besluitvorming op te starten zodat dit rond de zomer 2018 tot definitieve besluitvorming leidt.
  • Bij het hanteren van deze intentieovereenkomst wordt rekening gehouden met reeds gemaakte lokale afspraken tussen de verschillende deelregio’s en / of gemeenten en externe partners.

Wat bekent dit voor u?

De Gaswet verplicht de netbeheerder momenteel om een woning/bedrijfspand aan te sluiten op het gasnet als de ontwikkelaar daar om vraagt. De rijksoverheid beoogt deze aansluitplicht per 1 juli 2018 te laten vervallen. Hiermee krijgen de gemeenten de mogelijkheid om (nieuwbouw)gebieden aan te wijzen waar de aansluitplicht op gas vervalt. Op dit moment kan de gemeente de aansluitplicht alleen in onrendabele gebieden (buiten de bebouwde kom) of in gebieden waar stadsverwarming laten vervallen.

Hoe kun je aardgasloos bouwen?

In de publicatie ‘Aardgasvrije nieuwbouw’ van december 2017 (bijlage 3) heeft het Servicepunt Duurzame Energie (namens de provincie) in beeld gebracht welke gevolgen aardgasloos bouwen heeft voor ontwikkelaars/aannemers van woningen, inclusief de hiermee gemoeide meerkosten, alsmede mogelijke oplossingen voor realisatie en onderhoud van de aardgasvrije energievoorziening, middels subsidies en energiecoöperaties. Ook de mogelijke gevolgen van de keuze voor aardgasloos voor woningbouwcorporaties, huurders, kopers, particuliere opdrachtgevers, de netbeheerder en de gemeente worden in deze publicatie in kaart gebracht. U kunt deze publicatie downloaden via onderstaande link:

Hoewel dit voornemen vooruitlopend op wettelijke implementatie is het van maatschappelijk belang om invulling te geven aan de door het kabinet opgestelde Energie-agenda. Ongeveer 40% van het energieverbruik in Nederland wordt immers gebruikt voor verwarming, proceswarmte en warm water. Voor huishoudens is dat zelfs 75-80% van hun energieverbruik. Het overgrote deel van de benodigde energie voor warm water en verwarming wordt momenteel opgewekt met aardgas.

Volgens de Energie-agenda van het kabinet moet Nederland uiterlijk in 2050 aardgasvrij zijn, om de klimaatdoelstellingen uit het Verdrag van Parijs te behalen. Het aardgasvrij ontwikkelen van nieuwbouw is daarin een belangrijke eerste stap die wellicht spoedig gevolgd zal worden door het aardgasvrij maken van bestaande gebouwen.