EDAM - Het college van B&W heeft de gemeenteraad voorgesteld om de door brand verwoeste panden in de Hoogstraat Edam aan te kopen. Dit voorstel is zojuist (donderdag 22 maart) in beslotenheid in de gemeenteraad besproken en later op donderdagavond wordt hierover in de openbare raadsvergadering formeel een besluit genomen.

Met de eigenaren is overeenstemming bereikt over de koopsom. Voor het college van B&W zijn onderstaande overwegingen de belangrijkste aanleiding geweest om de gemeenteraad voor te stellen tot aankoop over te gaan.

De getroffen panden liggen in het historische centrum van Edam met de status van beschermd stadsgezicht en met een economische en toeristische functie. In verband hiermee is het van het grootste belang dat er zo snel als mogelijk een passende herontwikkeling plaats zal vinden van een kwaliteit, die past bij én de huidige tijdseisen én de historische omgeving. Het is daarom dat de gemeente in dit specifieke geval in ieder geval een stimulerende en aanjagende rol kan en moet nemen.

De huidige eigenaren gaan zelf niet over tot herontwikkeling en om te voorkomen dat deze kwetsbare locatie door speculatieve initiatieven langdurig braak zou komen te liggen, acht het college het in deze specifieke situatie gewenst om als gemeente deze binnenstedelijke locatie te verwerven. Daarmee hebben we als gemeente direct regie op het herontwikkelingsprogramma, op de snelheid van herontwikkeling en keuze van de ontwikkelende partij. Daarmee is een positie ontstaan, waarin daadwerkelijk een stimulerende en aanjagende rol genomen kan worden. Een rol, die de gemeente volgens gedupeerden, omwonenden en ondernemers in deze casus het beste zou passen om zo invulling te geven aan haar (mede-) verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van deze historische binnenstad én de beleving van dit beschermde stadsgezicht.