WATERLAND - Halverwege 2017 is in gemeente Waterland het nieuwe grondstoffenbeleid van start gegaan. Met dit beleid is ingezet op betere scheiding en minder verbranding van afval en ook op meer hergebruik van grondstoffen. De eerste resultaten over het jaar 2017 zijn ronduit positief. Zo laten de voor-lopige cijfers zien dat de hoeveelheid huis aan huis ingezameld restafval is afgenomen, de hoe-veelheid huis aan huis ingezamelde grondstoffen is toegenomen en ook de ingezamelde grond-stoffen bij de wijkcontainers is gestegen. Deze ontwikkeling is natuurlijk goed voor het milieu maar heeft ook een positief effect op de portemonnaie.

Wethouder Bromet: “De eerste resultaten zijn super positief. De huis aan huis ingezamelde hoeveelheid restafval is aanzienlijk teruggelopen. Zeker als je de eerste helft van 2017 vergelijkt met de tweede helft van dat jaar. Het eerste halfjaar van 2017 is bijna 1758 ton restafval op de oude wijze ingezameld en na de start van de eerste fase van het nieuwe grondstoffenbeleid is die hoeveelheid teruggelopen naar zo’n 1245 ton. Het was voor sommige inwoners best even wennen, maar met het nieuwe beleid is niet alleen het milieu gebaat, maar blijkt ons grondstoffenbeleid ook veel goedkoper. Dankzij de inspanningen van onze inwoners!’’

Toelichting voorlopige cijfers
De voorlopige cijfers geven het volgende beeld.

  • de hoeveelheid huis aan huis ingezameld restafval is afgenomen van 3338 ton (2016) naar 3004 ton (2017).
  • er is een toename van de hoeveelheid huis aan huis ingezamelde grondstoffen. GFT - van 1440 ton (2016) naar 1500 ton (2017), PMD - van 90 ton (2016) naar 240 ton (2017)
  • de ingezamelde grondstoffen bij de wijkcontainers is toegenomen voor: flessenglas, van 390 ton (2016) naar 435 ton (2017) & kleding, van 64 ton (2016 naar 80 ton (2017)
  • de inzameling oud papier is nagenoeg gelijk aan voorgaande jaren.
  • op de gemeentewerf is een lichte stijging geconstateerd bij de afvalstromen tuinafval, puin, C-hout, KCA en ijzer. PMD is geld waard en levert € 300,- per ton op, Dit betekent een meeropbrengst van € 45.000,- Per saldo zijn de kosten van het restafval met zo’n € 22.000,- (€ 66,- per ton) afgenomen. Voor wat betreft de toename van het aandeel GFT zijn de extra kosten (€ 53,-per ton) lager dan verbrandingskosten van restafval.

Effecten op langere termijn
Begin 2018 is ook begonnen met huis aan huis inzameling van het PMD in de zakkenwijken in de historische kernen van Marken en Monnickendam. Gelet op de eerste resultaten over 2017 is de verwachting dat de ingezette daling van inzameling restafval zich doorzet. De komende periode wordt onderzocht wat de effecten op langere termijn zijn en of als gevolg daarvan de afvalstoffenheffing structureel verlaagd kan worden.