EDAM-VOLENDAM - Informatie over duurzame projecten van de gemeente Edam-Volendam.

Naast het actief informeren en motiveren van bewoners en ondernemers binnen Edam-Volendam is de gemeente voornemens ook zelf stappen te ondernemen naar een meer duurzame invulling van haar takenpakket. Op 14 december 2017 is door de gemeenteraad de ‘Duurzaamheidsagenda Verantwoord Vooruit 2018-2022’ bekrachtigd, met daarin een veelheid aan (deel)projecten waar de gemeente Edam-Volendam de komende jaren invulling aan wil geven. Een link naar dit document vindt u onderaan deze pagina.

Inmiddels heeft de Duurzaamheidsagenda een nadere uitwerking gekregen in de vorm van een ‘Uitvoeringsprogramma’, waarin concrete actiepunten benoemd staan ter invulling van dit ambitieuze plan. Voor de komende 4 jaar zijn de volgende hoofdpunten te benoemen:

  • 20% energiebesparing op gemeentelijk vastgoed;
  • Stimuleren verduurzaming bewoners;
  • Transitie naar aardgasvrij => zie ook webpagina ‘aardgasvrij bouwen’;
  • Stimuleren ondernemers te investeren in duurzame maatregelen;
  • Verduurzaming mobiliteit => stimulering elektrisch rijden en toeristisch vervoer;
  • Klimaatadaptie => het klimaatbestendig maken van de woon- en leefomgeving;
  • Circulaire economie => het bevorderen en verbeteren van de afvalscheiding, alsmede de herinzet van waardevolle reststromen (zie ook ‘afval en milieu’);
  • Het bevorderen van duurzaam toerisme;
  • 100% duurzame inkoop van energie en overige producten en diensten;
  • ‘Vergroening’ gemeentelijk wagenpark naar 100% elektrisch rijden.

Op verschillende onderdelen zal de gemeente Edam-Volendam aansluiten bij landelijke initiatieven ter bevordering van een duurzame leefomgeving, zoals ´operatie Steenbreek´.

Daarnaast zal met maatschappelijk partners (zorgverleners, sportclubs, onderwijsorganisaties e.d.) binnen Edam-Volendam de samenwerking worden gezocht om ook een verduurzamingsslag binnen het maatschappelijk vastgoed na te streven. Door de rijksoverheid worden diverse maatregelen ondersteund met subsidies, waardoor de financiële haalbaarheid van dergelijke ingrepen voor het grijpen ligt. Op de website van RVO staan alle subsidiemogelijkheden overzichtelijk op een rijtje:

Indien maatschappelijke organisaties reeds behoefte hebben aan een oriënterend gesprek met een vertegenwoordiger van uw gemeente kunt u hiertoe een verzoek doen via: duurzaam@edam-volendam.nl.

De komende jaren zal gewerkt worden aan de implementatie van al deze voornemens ten einde een duurzame toekomst van de gemeente Edam-Volendam veilig te stellen.