VOLENDAM - Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam, overwegende dat het college van burgemeester en wethouders ambtenaren aanwijst, die zijn belast met het toezicht op de naleving van de verplichtingen van de burger ingevolge hoofdstuk 2, afdeling 1, paragraaf 5 van de Wet basisregistratie personen;

gelet op het bepaalde in titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) ten aanzien van het aanwijzen van toezichthouders;

overwegende dat het gewenst is dat de hierna genoemde medewerkers worden aangewezen als toezichthouders BRP, zodat zij komen te beschikken over de bevoegdheden als bedoeld in de Regeling Beheer en Toezicht BRP, hoofdstuk 8.

Het besluit:
Artikel 1 Aanwijzing
Aan te wijzen als toezichthouder BRP als bedoeld in artikel 4.2 van de Wet BRP, de:
• medewerkers sectie Publiek;
• buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s).

Artikel 2 Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking na publicatie.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 9 januari 2018 van burgemeester en wethouders.