NOORD-HOLLAND - Waaraan besteedt de provincie haar geld? De begroting wordt aan het eind van het jaar besproken, maar in de vandaag openbaar gemaakte kaderbrief wordt alvast een voorschot gegeven op de prioriteiten voor de komende jaren.

Het dagelijks bestuur van de provincie wil tot 2022 investeren in het versnellen van de energietransitie (van fossiele naar duurzame energie), infrastructuur, mobiliteit, natuur, gezonde leefomgeving, digitalisering en databeveiliging, zo blijkt uit de brief.

Volgens gedeputeerde Elisabeth Post vloeien die prioriteiten voort uit de voorspoed die Noord-Holland momenteel kent. "De economie groeit en het aantal banen is sterk gestegen. Dat biedt de mogelijkheid om te investeren in belangrijke en kansrijke opgaven zoals infrastructuur, energietransitie en digitalisering. Dat maakt de provincie nog duurzamer, sterker en aantrekkelijker voor bewoners, bezoekers en bedrijven", aldus Post.

Fietspaden met zonnewegdek
De provincie is van plan om ook de komende jaren projecten te blijven financieren die het afscheid van fossiele brandstoffen bespoedigen. In het verlengde daarvan moet infrastructuur worden ingezet om duurzame energie op te wekken, bijvoorbeeld door (delen van) fietspaden uit te rusten met een zonnewegdek.

Op het gebied van digitalisering mikt het bestuur op het digitaliseren van de eigen werkprocessen, maar ook op de inzet van slimme verkeerslichten, waardoor het verkeer beter moet doorstromen. De groenstroken langs die wegen vormen - net als het groen langs vaarwegen - een kans om de verscheidenheid in flora en fauna te stimuleren.

Tijdspad
Provinciale Staten behandelt de kaderbrief op 9 juli. Voor 1 september dienen Gedeputeerde Staten de begroting 2019 aan te bieden, zodat die op 12 november door Provinciale Staten definitief kan worden vastgesteld.