EDAM/VOLENDAM - In het kader van de jaarlijkse Lintjesregen ontvingen tien inwoners van onze gemeente dit jaar een Koninklijke Onderscheiding. Vanwege alle maatregelen voor het Coronavirus reikte de burgemeester deze uit aan de betrokkenen, in aanwezigheid van slechts een zeer beperkt aantal personen.


De gedecoreerden zijn:

Dhr. Ibo Souwer (Middelie)

heeft de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau toegekend gekregen voor:

 • De bijzondere wijze waarop hij invulling geeft aan zijn werk als huisarts en huisartsenopleider. Vanaf de start van zijn praktijk in Middelie is hij betrokken bij het verbeteren van de eerstelijnszorg. En in het speciaal de zorg door huisartsen in de regio en daarbuiten. Naast de dagelijkse zorg in de praktijk is hij gepromoveerd op een onderzoek naar de heel alledaagse aandoening wintertenen. Zijn doel was om een behandeling te vinden, die de klachten van zijn patiënten kon verlichten. Voor dit ingewikkeld onderzoek vond de heer Souwer een hele nieuwe onderzoeksmethode uit, die toepasbaar is voor de huisartspraktijk. Een grote bijdrage aan het domein van methoden van onderzoek in de huisartsgeneeskunde. Huisartsen die promoveren zonder echte aanstelling bij een universitaire afdeling zijn een heel grote uitzondering.
 • Bestuurslid bij de IJsclub Middelie.


Dhr. Gerro de Boer (Edam)

heeft de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau toegekend gekregen voor zijn vrijwillige activiteiten t.b.v.:

 • De stichting Kaasmarkt Edam, waarvan hij sinds 1998 voorzitter is en reeds vijf jaar daarvoor actief was als vrijwilliger binnen het Kaasdragersgilde.
 • De heer De Boer is, als geboren en getogen Edammer, behalve aanspreekpunt voor de ruim negentig vrijwilligers van de kaasmarkt ook aanspreekpunt van eenieder die wat-dan-ook over de kaasmarkt wil weten! Zijn zeer uitgebreide netwerk strekt zich uit over de wijde regio. Waarbij nog kan worden opgemerkt dat hij iedereen bij naam en toenaam kent.
 • Ruim 40 jaar lid geweest van Koninklijk Fanfarekorps Edam. Hij was voorzitter, commissaris van instrumenten en betrokken bij het ophalen van oud papier in Edam.
 • Als hoornblazer betrokken (geweest) bij: - Last post - 4 mei Dodenherdenking Edam bij ceremonie bij het Egbert Snijdermonument. En tijdens de herdenkingsbijeenkomst in de Grote kerk in Edam - Kerstnachtmis in Grote Kerk Edam - Paasochtenddienst in Grote Kerk Edam - Trompet en orgelspel in de Grote Kerk Edam tijdens de negen kaasmarkten in juli en augustus.
 • 23 jaar lang voorzitter geweest van de afdeling Noord-Holland van Vee&Logistiek Nederland en in die hoedanigheid tevens bestuurslid van het landelijk hoofdbestuur.


Dhr. Rien de Vries (Edam)

heeft de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau toegekend gekregen voor zijn vrijwillige activiteiten voor:

 • De Protestantse Kerkgemeente Edam en de voorlopers daarvan. Waarbij hij twaalf jaar lang diaken is geweest, tevens voorzitter van het moderamen en in totaal al meer dan 20 jaar betrokken is als actief vrijwilliger.
 • De vorming van de Stichting Kerkelijke Monumenten Edam (SKME). Sinds 2012 is hij betrokken geweest bij (de organisatie van) diverse herstelwerkzaamheden aan de Grote Kerk Edam. Ook is hij betrokken bij de NLDoetdag en de organisatie van de jaarlijkse oliebollenactie.
 • Het projectkoor Edam en de ‘Kerk op wintersport’, beide sinds 2006.


Dhr. Henk Kraaij (Edam)

heeft de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau toegekend gekregen voor zijn vrijwillige activiteiten voor:

 • Edams mannenkoor Excelsior waarvan hij sinds 1980 bestuurslid/penningmeester is.
 • De Nicolaascantorij: sinds acht jaar is hij hiervan bestuurslid/secretaris en reeds veel langer is hij hiervoor een actieve vrijwilliger voor meerdere activiteiten. Zoals ondersteuning van de penningmeester en beheerder van het muziekarchief.


Mw. Griet Schilder-Veerman (Volendam)

heeft de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau toegekend gekregen voor haar vrijwillige activiteiten voor:

 • De Stichting Klederdracht Volendam waarbij zij zo’n 23 jaar betrokken is. Waarvan de laatste acht jaar als secretaris in het bestuur. Haar vrijwilligerswerk bestaat vooral uit het maken en herstellen van onderdelen van de klederdracht. Ook is zij actief bij de jaarlijkse Kunstroute in Volendam.
 • Kennisoverdracht over de Volendammer klederdracht wekelijks in de Volendam Experience.
 • Fuikenvissersvereniging St. Petrus waarvan zij van 2004-2019 voorzitter is geweest. En uit hoofde hiervan ook lid geweest van het Nederlands Aalcomité dat de opdracht heeft gekregen een aalherstelplan tot stand te brengen.


Mw. Aal Buijs-Schilder (Volendam)

heeft de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau toegekend gekregen voor haar vrijwillige activiteiten voor:

 • De Volendammer Klederdracht, waarvoor zij zich al zo’n 50 jaar actief inzet door het maken, herstellen en reinigen van onderdelen van de klederdracht.
 • Kennisoverdracht over de Volendammer klederdracht wekelijks in de Volendam Experience.
 • Deelname aan promotieactiviteiten voor de Volendammer klederdracht tijdens bijvoorbeeld de jaarlijkse Kunstroute, de Volendammer dag en de Open Monumentendag in Volendam.


Mw. Tiny Jonk-Schilder (Volendam)

heeft de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau toegekend gekregen voor haar decennialange vrijwillige activiteiten voor de katholieke parochie in Volendam:

 • Lid van de Parochieraad, werk- en stuurgroepen Communievieringen en Vormselvieringen.
 • Lid van de werkgroep Ziekenpastoraat.
 • De drijvende kracht achter de werkgroep rouwverwerking. Waarbij zij de organisator was van regelmatig terugkerende groepsbijeenkomsten van personen waarvan de partner was overleden. Nog steeds vindt dit plaats, nu echter in de vorm van een regelmatig spreekuur.


Dhr. Jan Steur (Volendam)

heeft de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau toegekend gekregen voor zijn decennialange vrijwillige activiteiten voor:

 • De Interparochiële Caritas Volendam en het Ziekenpastoraat.
 • De werkgroep rouwverwerking, samen met zijn partner Tiny Jonk-Schilder.
 • Na zijn pensionering enkele jaren vrijwillig actief gebleven op de St. Jozefschool bij het begeleiden van leerlingen.


Dhr. Jaap Molenaar (Volendam)

heeft de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau toegekend gekregen voor zijn vrijwillige activiteiten t.b.v.:

 • De Vrijwillige Brandweer Volendam, waarvan hij lid geweest is van 1965-2002 en van 1981-2002 bestuurslid/voorzitter van de vereniging was. In deze periode was de inkoop van materieel voor de brandweer nog niet gecentraliseerd in een Veiligheidsregio zoals nu. De heer Molenaar had als voorzitter een zeer belangrijke rol hierin en leidde de brandweer als ware deze zijn eigen onderneming.
 • Na zijn verplichte pensionering bij de brandweer in verband met het bereiken van de 55-jarige leeftijd, richtte hij samen met andere oudgedienden de zgn. Sproeivereniging op. Deze club mensen was en is nog altijd beschikbaar als op hen een beroep gedaan wordt voor allerlei hand- en spandiensten. Zoals het ophangen van sfeerverlichting tijdens de kermis en de wintermaanden.
 • Het Missiehuis in Volendam, waarvoor de heer Molenaar zich is gaan inzetten nadat hij geen actief lid meer was van de brandweer. Hier pakt hij allerlei voorkomende werkzaamheden op, zoals het stroomlijnen van de logistiek bij de voorbereiding van het vervoer van hulpgoederen.


Dhr. Léon Smit (Volendam)

heeft de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau toegekend gekregen voor zijn vrijwillige activiteiten gedurende bijna 30 jaar voor het Club- en Buurthuiswerk in Volendam:

 • Gestart als begeleider van de kindersoos twee maal per week, vijf jaar lang.
 • Daarna tot nu toe elke week begeleider van de tienersoos / Club Soda.
 • Elke maand enthousiasmeert hij een groep vrijwilligers, die hij ook aanstuurt, voor de frisdisco in PX. En hij bezoekt hiervoor ook schoolklassen om die te enthousiasmeren
 • Vrijwilliger bij het jaarlijkse Slobbelandkamp, waarvan de laatste twaalf jaar als vrijwillig coördinator.
 • Na de cafébrand is hij van 2001 tot 2011 een Actieve Supporter geworden. Hij was al die tijd actief deelnemer aan een supportersgroep die werd gecoached en begeleid door professionals. De leden van deze supportersgroep hebben gedurende een groot aantal jaren actieve steun verleend aan Brandslachtoffers en hun familieleden.